מדיניות פרטיות

מדיניות
פרטיות

אקספו
טורס בע"מ (להלן: "החברה")

1.     
מבוא:

1.1. פרטיות מבקרי האתר שלנו (www.expotours.co.il) (להלן: "האתר") חשובה לחברה, והחברה מחויבת לשמירתה.
מדיניות הפרטיות שלהלן (להלן: "מדיניות הפרטיות"), מפרטת את
הנעשה עם פרטיהם האישיים של משתמשי האתר.

1.2. ההסכמה לשימוש בעוגיות בהתאם לתנאים של מדיניות
זו בזמן הביקור הראשון באתר, מאפשרת לחברה להשתמש בעוגיות בכל ביקור באתר
.

2.      איסוף פרטים אישיים:

2.1. ייתכן שהסוגים הבאים של פרטים אישיים ייאספו,
יאוחסנו וייעשה בהם שימוש:

       
מידע
על המצוי על מחשב המשתמש, לרבות כתובת
IP,
מיקום גיאוגרפי, סוג וגרסת הדפדפנים, ומערכת ההפעלה.

       
מידע
על הביקורים ושימושים באתר, לרבות מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודים,
ונתיבי המעבר באתר.

       
מידע,
כדוגמת כתובת דוא"ל וטלפון שהוזנו באתר, לרבות לצורך הרשמה ויצירת מנויים.

       
מידע
שמוזן בעת שימוש באתר.

       
מידע
שנוצר מעצם השימוש באתר, כגון מתי, כמה ובאילו נסיבות קיים שימוש באתר.

       
מידע
שמפורסם על ידי המשתמש לצורך פרסומו באתר אחר, הכולל את שם המשתמש, תמונות המשתמש
ותוכן תגובותיו.

       
מידע
שנכלל במסרים המתקבלים על ידי המשתמש, בין היתר באמצעות דוא"ל ובאמצעות האתר,
כולל תוכן המסר.

       
כל סוג
אחר של פרטים המועברים לאתר על ידי המשתמש.

2.2. ויודגש, כי בטרם מועברים באמצעות המשתמש פרטים
אישיים של אדם אחר, על המשתמש לבקש את הסכמתו המפורשת, הן עבור השיתוף, והן עבור
עיבוד פרטיו האישיים של האדם האחר.

3.      שימוש בפרטי המשתמש:

3.1. בפרטיו האישיים של המשתמש באתר, ייעשה שימוש
למטרות שצוינו במדיניות זו, או בעמוד הרלוונטי באתר. כמו כן, ייתכן כי ייעשה שימוש
בפרטיו האישיים של המשתמש, לצורך המטרות הבאות:

       
ניהול
האתר והעסק של החברה.

       
התאמת
האתר עבור המשתמש.

       
הנגשת
שימוש בשירותי החברה.

       
שליחת
הודעות מסחריות.

       
שליחת
התראות בדוא"ל.

       
שליחת
הניוזלטר של החברה בדוא"ל, במידה והחברה התבקשה לכך (בכל עת ניתן להודיע
לחברה כי הניוזלטר אינו נחוץ למשתמש).

       
שליחת
מסרים שיווקיים הקשורים לעסקי החברה ולעסקי צד ג' אשר נבחרו על ידי החברה ושלטעמה
עשויים לעניין את המשתמש, בדואר, או, במקרים בהם ניתנה הסכמתו של המשתמש,
בדוא"ל או באמצעות טכנולוגיות דומות (בכל עת ניתן להודיע לחברה כי המשתמש
אינו מעוניין במסרים שיווקיים).

       
אספקה
של מידע סטטיסטי בנוגע למשתמשים שלנו לצד ג' (צד ג' לא יוכל לזהות משתמש ספציפי על
פי המידע).

       
טיפול
בבירורים ותלונות שהוגשו על ידי המשתמש.

       
שמירת
אתר החברה, אבטחתו ומניעת הונאות.

       
אימות
היענות המשתמש לתנאי השירות המכתיבים את אופן השימוש באתר (כולל ניטור של הודעות
פרטיות שנשלחו דרך שירות ההודעות הפרטיות של האתר שלנו).

       
שימושים
נוספים על פי שיקול דעתה של החברה.

3.2. מידע אישי שיתפרסם באתר, יפורסם על ידי החברה
בהתאם להרשאה שתינתן מאת הלקוח.

3.3. המשתמש יהא רשאי להגביל את פרסום המידע שלו באתר,
באמצעות הגדרות פרטיות המופיעות בו.

3.4. החברה לא תספק את פרטיו האישיים של המשתמש ללא
הסכמתו, לכל צד ג' שהוא, לצורך שיווק של אותו צד ג'.

4.      חשיפת פרטים אישיים:

4.1. פרטי המשתמש עשויים להימסר על ידי החברה לכל אחד
מעובדי החברה, מנהליה, המאבטחים שלה, היועצים המקצועיים, הסוכנים, הספקים ו/או
קבלני המשנה, במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.

4.2. פרטיו האישיים של המשתמש עשויים להימסר על ידי
החברה, לכל חברה בקבוצת החברות של החברה, לרבות חברות בנות, חברות גג וחברות הבת
של חברת הגג, במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.

4.3. פרטיו האישיים של המשתמש עשויים להימסר על ידי
החברה, בהתאם למקרים שלהלן:

       
בהתאם
לדרישה על פי חוק.

       
בהקשר
של כל הליך משפטי קיים או עתידי.

       
לצורך
ביסוס ו/או הפעלה ו/או הגנה על זכויותיה המשפטיות של החברה, לרבות אספקה של מידע
לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי.

       
לרוכש
ו/או לרוכש פוטנציאלי של כל עסק או רכוש שרוכשת החברה ו/או שוקלת לרכוש.

       
לכל
אדם או גוף שהחברה מאמינה במידה סבירה שעשוי לפנות לבית דין או לכל רשות מוסמכת
לצורך מסירה של הפרטים האישיים בהם סביר לדעתה של החברה שאותו בית דין או רשות
יורה על מסירה של פרטים אישיים אלה
.

4.4. למעט על פי האמור במדיניות זו, החברה לא תספק את
פרטיו האישיים של המשתמש לצד ג'.

5.      העברות נתונים בינלאומיות:

5.1. ייתכן שמידע שאוספת החברה, יאוחסן, יעובד, ויועבר
בין כל אחת מהמדינות בהן אנו פועלים, על מנת לאפשר לנו להשתמש במידע בהתאם
למדיניות זו
.

5.2. ייתכן שמידע שאוספת החברה יועבר למדינות הבאות,
להן אין חוקי הגנת נתונים התואמים את אלה הפועלים באזור הכלכלי האירופי: ארצות
הברית, רוסיה, יפן, סין, והודו
.

5.3. פרטיו האישיים של המשתמש, המפורסמים באמצעותו
באתר עשויים להיות זמינים באמצעות האינטרנט, מסביב לעולם. אין באפשרות החברה למנוע
את השימוש או השימוש לרעה במידע הזה בידי אחרים
.

5.4. המשתמש מביע הסכמתו להעברות פרטיו האישיים
המתוארות במדיניות זו.

6.      שמירת פרטים אישיים:

6.1. הסעיף שלהלן מפרט את תהליך ומדיניות שמירת
הנתונים באמצעות החברה, המתוכננים לעזור להבטיח שהחברה נענית לחובות המשפטיות שלה,
הנוגעות לשמירה ולמחיקה של פרטים אישיים
.

6.2. פרטים אישיים שהחברה מעבדת עבור כל מטרה, לא
יישמרו יותר מכמה שנדרש עבור מטרה זו
.

6.3. על אף האמור, החברה תשמור מסמכים, לרבות מסמכים
אלקטרוניים, המכילים נתונים אישיים, לצורך המקרים שלהלן:

       
בהתאם
לדרישה על פי חוק.

       
במידה
ולדעת החברה המסמכים עשויים להיות רלוונטיים לכל הליך משפטי מתמשך או פוטנציאלי.

       
על מנת
לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותיה המשפטיות של החברה (כולל אספקה של מידע לאחרים
למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי)
.

7.      אבטחת פרטיו האישיים של המשתמש:

7.1. החברה תנקוט משנה זהירות ארגוני וטכני סביר על
מנת למנוע את האבדן, השימוש לרעה, או השינוי של פרטיו האישיים של המשתמש
.

7.2. החברה תאחסן את כל פרטיו האישיים של המשתמש כאמור
לעיל, בשרתים מאובטחים.

7.3. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהשידור של מידע על פני
האינטרנט אינו מאובטח מעצם היותו, והחברה לא יכולה להבטיח כי נתונים שיישלחו דרך
האינטרנט יאובטחו
.

7.4. המשתמש אחראי לבדו על שמירת הסיסמא בה הוא משתמש
לקבלת גישה לאתר, ככל וקיימת אפשרות כזו.

8.      תיקונים:

החברה עשויה לעדכן מעת לעת
באמצעות פרסום של גרסה חדשה באתר. על המשתמש לבדוק את מדיניות זו מפעם לפעם, על
מנת לוודא כי הוא מבין כל שינוי שנעשה במדיניות זו. החברה עשויה להודיע למשתמש על
שינויים במדיניות זו בהודעת דואר אלקטרוני או דרך מערכת ההודעות הפרטיות שבאתר
.

9.      זכויות המשתמש:

9.1. המשתמש רשאי להורות לחברה לספק לו כל פרט מפרטיו
האישיים הנוגעים אליו, בהתאם לתנאים שלהלן, בכפוף לתשלום עמלה בסך 120 ₪.

9.2.  החברה עשויה לסרב למסור למשתמש את פרטיו האישיים, בהתאם לכל דין.

9.3. המשתמש רשאי להורות לחברה בכל עת, שלא לעבד את
פרטיו האישיים לצורכי שיווק.

10.   אתרי צדדי ג':

ידוע למשתמש כי האתר כולל
קישורים חיצוניים ופרטים על אתרי צדדי ג', וכי לחברה לא קיימת שליטה עליהם, ואינה
אחראית על מדיניות ונהלי פרטיותם.

11.   עדכון מידע:

באחריות המשתמש לעדכן את פרטיו
האישיים המצויים באתר.

12.   עוגיות:

12.1.   
ידוע
למשתמש כי האתר עושה שימוש בעוגיות.

עוגייה היא קובץ המכיל מזהה
(מחרוזת של אותיות ומספרים) שנשלח על ידי שרת אינטרנט לדפדפן אינטרנט ומאוחסן
בדפדפן. ושאז, המזהה נשלח בחזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן מבקש מהשרת להציג דף
אינטרנט. עוגיות יכולות להיות או עוגיות “עיקשות” או עוגיות פעולה
("session") . עוגייה
עיקשת תאוחסן בדפדפן שלכם ותישאר בתוקף עד תאריך התפוגה שנקבע לה, אלא אם תימחק על
ידי המשתמש לפני תאריך התפוגה; עוגיית פעולה, מאידך, תפוג בסוף זמן הגלישה הנוכחי
שלכם, כשתסגרו את הדפדפן. בדרך כלל עוגיות לא כוללות מידע שמזהה משתמשים אישית,
אבל פרטים אישיים שהאתר מאחסן, הנוגעים לשימושו של המשתמש, יכולים להיות מקושרים
למידע המאוחסן והמתקבל מתוך עוגיות.

12.2.      
ידוע
למשתמש כי יכול ולחסימת עוגיות תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש באתר, וניצולו
המירבי.

12.3.      
המשתמש
מודע לכך כי יש באפשרותו למחוק עוגיות המאוחסנות במחשב.