תנאים כללים

תנאים כלליים

אקספו טורס בע"מ

תנאי התקשרות, ביצוע הזמנות ושימוש באתר האינטרנט

החברה:

אקספו טורס בע"מ ח.פ. 516708104

מרח' האניה 22, ראשון לציון

(להלן: "החברה")

 

1.      פעילות החברה:

1.1. חברת אקספו טורס הינה חברה המציעה שירות של כנסים מקצועיים בארץ ובעולם ללקוחות פרטיים ועסקיים, לרבות שירותי מעטפת נלווים כגון הזמנת טיסות, בתי מלון, השכרת רכבים, שינוע (העברות) (להלן: "שירותי החברה").

1.2. שירותי החברה מוצעים, בין היתר, באמצעות אתר האינטרנט של החברה, בכתובת https://expotours.co.il (להלן: "האתר").

1.3. מטרת תנאים כלליים אלו, הינה להציג למשתמשי האתר את התנאים החלים ללא יוצא מן הכלל על השימוש באתר, וכן את התנאים שיחולו על הזמנות שירותי החברה בפועל, לרבות קבלת שירות שלא באמצעות האתר.

1.4. שימוש באתר מהווה כל כניסה לאתר לכל צורך שהוא, לרבות כניסה לאתרים אליהם ניתן להיכנס דרך האתר באמצעות קישור (לינק).

1.5. תנאים אלו ישמשו, יחד עם ההזמנה הפרטנית, כהסכם בין החברה לרוכש.

יחד עם זאת, כל שימוש באתר הינו לאחר הסכמת המשתמש לתנאים אלו.

1.6. למען הסר ספק יובהר, כי הסכמת המשתמש לתנאים אלו, מהווים תנאי לשימושו באתר.

1.7. המשתמש מסכים לכך כי החברה רשאית לשנות מפעם לפעם את נוסח התנאים ומהותם, ובאחריותו הבלעדית של המשתמש להתעדכן בהם.

2.      המשתמש מצהיר ומתחייב כדלהלן:

2.1. כי קרא והבין את מלוא התנאים המפורטים, וכי הוא מקבל את תוכנם כלשונם וכהווייתם.

2.2. כי הוא בן למעלה מ – 18 שנים, בעל כשרות משפטית, ורשאי, על פי כל דין, לבצע פעולות משפטיות.

2.3. כי מסר לחברה פרטים מלאים ומדויקים, לרבות פרטי אמצעי תשלום ופרטי דרכון.

2.4. כי כל אמצעי תשלום באמצעותו משתמש, הוא בבעלותו בלבד.

2.5. כי מלוא פעילותו באתר הינו בהתאם לכל דין.

2.6. כי לא יעשה כל שימוש מסחרי באתר או במידע המופיע בו.

2.7. כי ככל ויעשה שימוש שלא בהתאם לתנאים אלו, הוא יישא באחריות באופן בלעדי.

2.8. כי ידוע לו שהחברה לא תהא אחראית והוא לא יבוא אליה בכל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בשום מקרה בכל הקשור לנזק שייגרם לרכוש המשתמש, לרבות אובדן או גניבה, וכן לפגיעה ו/או נזק גופני מכל סוג שהוא.

2.9. כי תנאי להתקשרותו בהסכם זה, הינו רכישת כיסוי ביטוחי מלא התואם את אופי הזמנתו. 

3.      השימוש באתר:

3.1. יובהר, כי האתר הינו אתר תדמית ומידע בלבד.

3.2. החברה תהא רשאית בכל עת להפסיק את פעילות האתר מבלי להודיע על כך מראש, ולמשתמש לא תהא כל טענה בעניין זה. כמו כן רשאית החברה לשנות את האתר והתכנים המופיעים בו מעת לעת, הכל, בהתאם להחלטתה הבלעדית של החברה.

3.3. החברה לא תהא אחראית בשום אופן שהוא לתקינות השימוש באתר, ואינה מתחייבת כי השימוש ייעשה ללא תקלות.

3.4. החברה לא תהיה אחראית לזמינות המוצרים המופיעים באתר.

3.5. החברה לא תהיה אחראית על אתרים חיצוניים אליהם היא מפנה באתר באמצעות קישורים (לינקים). כל כניסה לקישור צד שלישי דרך האתר, תהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש, ועל דעתו בלבד. כמו כן החברה לא תהיה אחראית לתכנים המופיעים באתרים אליהם ייכנס המשתמש דרך האתר.

3.6. כל המידע המופיע באתר הינו סודי ועבור המשתמש בלבד. המשתמש אינו רשאי להשתמש במידע המופיע באתר, מלבד לצורך שלשמו הוא מופיע.

3.7. כל זכויות החברה שמורות עימה בקשר למידע המופיע באתר, והחברה לא מאשרת להעתיקו, להפיצו, להעבירו וכיו"ב.

4.      הזמנת מוצרים (באמצעות הזמנה טלפונית או במשרדי החברה):

4.1. כל מוצר שיוזמן מהחברה, בכל דרך, עשוי להשתנות מרגע תחילת ביצוע ההזמנה, עד לסיום וקבלת אישור הזמנה. למזמין לא תעמוד כל טענה בעניין זה, לרבות בקשר להתייקרות המוצר בטרם קבלת אישור הזמנה.

4.2. המזמין יהא אחראי באופן בלעדי עם הזנת פרטי קשר ופרטי תשלום מלאים ונכונים, לרבות פרטי דרכון שלו ושל מי מטעמו. יובהר, כי המזמין יישא בהוצאות שינויי הזמנות שיבוצעו על ידי החברה כתוצאה מכך שמסר פרטים לא מדויקים. 

4.3. השלמת הזמנת המוצר תסתיים באופן טלפוני, ולאחר קבלת אישור הזמנה בדוא"ל של המזמין. המזמין מקבל על עצמו את מלוא תנאי החברה ותנאי הספקים השונים שייכנסו לתוקף באותה העת.

4.4. לעניין זה יובהר, כי באחריותו של המזמין לוודא את תנאי הספקים השונים. המזמין יהא רשאי לפנות לחברה בכל עת על מנת לקבל את תנאי הספקים כאמור.

4.5. ככל וההזמנה בוצעה באמצעות כרטיס אשראי, העסקה תאושר על ידי החברה רק לאחר אישור חברת האשראי לביצוע התשלום. 

4.6. ידוע למזמין כי מסירת פרטי אשראי כוזבים מהווה עבירה פלילית.

4.7. שימוש בכרטיס אשראי מהווה הצהרה על ידי המזמין כי כרטיס האשראי הינו כרטיסו האישי, או שקיבל את רשותו של בעל כרטיס האשראי לביצוע הפעולה.

4.8. עם סיום ההזמנה, יקבל המזמין אישור הזמנה, אשר יהווה ראיה בלעדית לביצועה. באחריותו של המזמין לשמור את אישור ההזמנה כאמור.

4.9. ידוע למזמין כי קבלת אישור הזמנה עשויה להיות כפופה לספקי השירות השונים, וכל עוד לא התקבל אישור כאמור, ההזמנה מוטלת בספק. היה וממועד ההזמנה ועד לקבלת האישור שינה מי מספקי השירות את המחיר שהוצע על ידו, תמסור זאת החברה למזמין, שיהא רשאי מסיבה זו לבטל את הזמנתו ללא חיוב נוסף. 

4.10.  החברה מתחייבת לבצע את ההזמנה עבור המזמין באחריות, בהתאם להזמנתו של המזמין, אצל הספקים השונים. יחד עם זאת, החברה לא תישא באחריות הספקים מהם מזמינה שירות עבור המזמין, בקשר עם טיב ונכונות הצהרותיהם. 

4.11.  המזמין לא יבוא בטענות לחברה בקשר עם טיב השירות ו/או השירות הנלווה שקיבל מספק השירות (מלון/טיסה/השכרת רכב/ביטוחים/ וכיו"ב), אלא לספק נותן השירות הספציפי בלבד.

4.12.  ויודגש, כי כל מידע המופיע באתר, לרבות תמונות וכד', הינן להמחשה בלבד.

4.13.  ידוע למזמין כי כל מידע שמוסרת לו החברה, הינו מידע שקיבלה ישירות מספק השירות, והחברה אינה ערבה לנכונות ולאמיתות המידע.

4.14.  החברה מתחייבת למסור למזמין מידע אודות שינויים צפויים שנמסרו לה, ככל ונמסרו, על ידי ספקי השירות, וזאת בתוך זמן סביר. יחד עם זאת המזמין יודע כי יכול ויהיו שינויים כאמור, לרבות בשל תקלות, שביתות ושיבושים, ולא יהיו לו טענות בקשר לכך כלפי החברה.

4.15.  כרטיסי טיסה יישלחו למזמין עד 48 שעות בטרם המועד המשוער של ההמראה. ככל ולא נשלחו למזמין כרטיסי טיסה כאמור, יהיה באפשרותו להתקשר למוקד החברה בטלפון מס' 055-3173011.

4.16.  באחריותו הבלעדית של המזמין להודיע לחברה על כל אי התאמה יסודית שהתגלעה עם אספקת השירותים ו/או השירותים הנלווים מספקי השירות השונים, וזאת ללא כל דיחוי.

4.17.  ככל ובשל אילוץ של ספק השירות, השירות לא יהא זמין, תהא החברה רשאית להציע למזמין שירות באמצעות ספק חלופי. במקרה כאמור, למזמין תעמוד הזכות לבטל את הזמנתו, ויושבו לו התשלומים אותם שילם עד למועד זה. לעניין זה מאשר הלקוח כי לא יהיו לו כל טענות ו/או דרישות בעניין זה כלפי החברה.

4.18.  באחריותו הבלעדית של הלקוח לבדוק, בין היתר, את העניינים הבאים:

        תוקף דרכון (פספורט) לפחות 6 חודשים מיום טיסת חזור.

        האם בהתאם לאזרחותו ו/או לתנאיו, עליו להוציא אשרת נסיעה ליעד בו מתקיים הכנס המקצועי (ויזה).

        האם מומלץ להתחסן בחיסונים כאלו ואחרים, בטרם נסיעה ליעד בו מתקיים הכנס המקצועי.

        האם קיימות אזהרות משא ביטחוניות ו/או בריאותיות בקשר ליעד בו מתקיים הכנס המקצועי.

        האם קיימות הגבלות כלשהן, לרבות הגבלות כניסה, בקשר להתפרצות נגיף הקורונה ו/או כל התפרצות נגיפית אחרת, והאם קיים חיוב בהצגת תוצאות בדיקה מסוימת בטרם כניסה למדינת היעד בו מתקיים הכנס המקצועי / יעד טיסת ההמשך (קונקשיין) / בית מלון / מטוס וכיו"ב (דוגמת בדיקת אנטיגן / PCR).

4.19.  בכל הקשור לעיל, ממליצה החברה ללקוח לבדוק באתרי האינטרנט השונים, כגון באתר משרד הבריאות ובאתר משרד החוץ.

4.20.  יודגש, כי לחברה לא תהא כל אחריות בעניינים אלו, והלקוח הוא האחראי הבלעדי לבחינתם ובדיקתם.

4.21.  כמו כן החברה לא תהא אחראית בשום מצב בו המזמין לא קיבל אשרת כניסה למדינה אליה הוא נוסע.

4.22.  היה ופורסמה אזהרת משא, ביטחונית או בריאותית, למדינת היעד בו מתקיים הכנס המקצועי ו/או למדינת יעד טיסת ההמשך (קונקשיין), בטרם בוצעה ההזמנה, המזמין לא יהא רשאי לבטל הזמנתו.

5.      תשלומים:

5.1. המזמין מצהיר כי ידוע לו שהתשלומים המופיעים באתר החברה או בכל מצג שהוא, עשויים להשתנות עד לרגע התשלום בפועל.

5.2. חיובי המזמין יבוצעו בשקלים, בהתאם לשער היציג הידוע בעת ההזמנה.

5.3. שירותים נוספים על הזמנת המזמין מאת החברה, שלא הזמין המזמין מהחברה באופן ישיר, כגון שדרוגים, יוכל המזמין לבצעם באופן ישיר בינו לבין ספק השירות הספציפי, ובהתאם למדיניותו של הספק (חברת התעופה, המלון, ביטוחים וכיו"ב).

לעניין זה יובהר כי החברה לא תהא אחראית בשום אופן בגין הזמנה ו/או שדרוג שיתבצע באופן ישיר בין המזמין לספק החיצוני.

5.4. מבלי לפגוע מהאמור לעיל, היה והמזמין יהא זכאי להשבת הכספים בהתאם להסכם זה, יושבו לו הכספים בתוך 30 יום מיום שזוכתה החברה על ידי הספקים עמם התקשרה. במקרה כאמור, יושבו למזמין הכספים בהתאם לשער החליפין היציג ביום ההחזר.

6.      שינויים, ביטולים ושדרוגים:

6.1. ראשית יובהר, כי הסכם זה יהא כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א – 1981 (להלן: "החוק") ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א – 2010 (להלן: "התקנות"), והמזמין יהא רשאי לבטל או לשדרג הזמנתו בהתאם.

המזמין יחויב בדמי ביטול בהתאם לחוק ולתקנות.

6.2. יחד עם זאת יובהר ויודגש, כי מדיניות הביטולים והשדרוגים בקשר עם שירותים המסופקים בחו"ל, אל מול הספקים השונים, יהיו בהתאם למדיניותם ובהתאם לחוקי המדינה מכוחה הם פועלים. 

6.3. כל בקשה לשדרוג או שינוי תיעשה באמצעות דוא"ל שיתקבל במשרדי החברה, בהתאם לכתובת שתעודכן מעת לעת.

6.4. יובהר, כי היה והלקוח יבקש לשנות ו/או לשדרג פרטי הזמנת השירותים הנלווים, לרבות בענייני תאריכים, שמות הנוסעים, יעדים, בתי מלון, סוג רכב וכיו"ב, החברה תהא כפופה לאישור ספקי השירות.

6.5. לעניין מדיניות הביטולים יובהר, כי על אף שכלל ההזמנות מהוות לכאורה הזמנה אחת, דמי הביטול ייגבו בגין כל אחת מעסקאות המשנה, ובנפרד, לכל אחד מיחידי המזמין ו/או המשתתפים.

(לדוגמא – מזמין אחד שהזמין עבור שני יחידים טיסה ושהייה בבית מלון, יראו את העסקה כ – 4 עסקאות נפרדות).

6.6. היה והמזמין ביטל את הזמנתו, בנסיבות בהן לא חלים החוק והתקנות, יחויב המזמין בדמי ביטול מלאים.

6.7. החברה תהא רשאית לקזז כל סכום מההשבה בגין הביטול, בגין סכומים המגיעים לה ו/או לספקי השירות השונים.

6.8. על אף כל האמור לעיל יובהר, כי ההחזרים המגיעים למזמין בגין ביטול עסקה, ככל ומגיעים, נתונים גם להחלטותיהם ולמדיניות הביטולים של ספקי השירות השונים. יחד עם זאת יובהר כי החברה תעשה כל שביכולתה על מנת להפחית את דמי הביטול מספקי השרות כאמור.

6.9. המזמין מאשר כי ידוע לו שאין ביכולתה של החברה לשנות את מדיניות הביטולים של ספקי השירות השונים.

7.      טיסות:

7.1. החברה לא תהא אחראית על כבודת המזמין ו/או מי מטעמו, לרבות במקרים בהם כבודת המזמין עוכבה או אבדה בשל כח עליון.

בכל מקרה בו אבדה או עוכבה כבודת המזמין, יהא עליו להודיע על כך בהזדמנות הראשונה לחברת התעופה, שתהא אחראית על עניין זה באופן ישיר.

במקרה כנ"ל החברה תדאג להעביר למזמין את מלוא פרטי הקשר של חברת התעופה, בהתאם לבקשו.

7.2. החברה לא תהא אחראית בשום פנים בקשר עם ביטול לא צפוי של הטיסה, אם בשל  אילוציה השונים של חברת התעופה, נמל התעופה, מדינת היעד וכיו"ב, ואם בשל כח עליון, ולמזמין לא תעמוד כל תביעה ו/או טענה בשל כך כנגד החברה.

7.3. באחריותו הבלעדית של המזמין לוודא כי אמיתות פרטי הזיהוי של הנוסעים מדויקים לפרטי פרטים.

7.4. ביכולתו של ספק שירות הטיסה לשנות את פרטי הטיסות לאחר ביצוע ההזמנה על ידי המזמין, לרבות אך לא רק, מועדי הטיסות, חברת התעופה וכיו"ב, ולמזמין לא יהיו כל טענות בעניין זה כלפי החברה.

7.5. יחד עם זאת החברה מיידעת את המזמין לכך כי קיימות זכויות והטבות מכח חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) תשע"ב – 2012 (להלן: "חוק שירותי תעופה").

7.6. באחריותו של המזמין או מי מטעמו לבצע את הפעולות כדלהלן:

        צ'ק אין, אשרור ו/או וידוא מועדה הסופי של הטיסה בהתאם להוראות חברת התעופה, ובהתאם להנחיות המופיעות על גבי כרטיס הטיסה.

        להתעדכן בשעת ההמראה הסופית, בין אם דרך שדה התעופה, ובין אם דרך חברת התעופה.

        להתייצב בדלפק הבידוק בנמל התעופה, לפחות שלוש שעות בטרם המראתה המעודכנת.

        לוודא את דרישות חברת התעופה ו/או דרישות רשויות ההגירה במדינת היעד או ביעד טיסת ההמשך (קונקשיין), באשר לאשרת שהייה וכניסה.

יודגש, כי עניינים אלה הינם באחריותו הבלעדי של המזמין או מי מטעמו, ולמזמין או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה, במידה ויאחר את מועד טיסתו.

7.7. היה והמזמין או מי מטעמו איחרו את מועד הטיסה מכל סיבה שהיא שאינה תלויה בחברה, יהא עליהם להודיע על כך באופן מידי לחברה, והחברה לא מתחייבת לספק למזמין מועד טיסה חלופי.

7.8. נשים הרות המצויות בשבוע ה – 18 להריונן, לכל הפחות, מחויבות להביא זאת לידיעת החברה בעת ביצוע ההזמנה או בהזדמנות הראשונה, לפי המוקדם, ולהביא עימן אישור רפואי בתוקף, המתיר את עלייתן למטוס.

8.      שירותי תוספת מול ספקי השירות:

8.1. החברה מתחייבת להעביר את מלוא בקשותיו הלגיטימיות והראויות המיוחדות של המזמין או מי מטעמו, בקשר עם שדרוגים בטיסות, בבתי המלון, מטעמי צרכים מיוחדים וכיו"ב. יחד עם זאת, החברה לא מתחייבת כי ספק השירות כאמור ימלא אחר בקשותיו כאמור של המזמין או מי מטעמו.

8.2. ידוע למזמין כי בחברות התעופה השונות ייתכנו הבדלים בשירות הניתן, לרבות ארוחות, הושבה כבודה וכיו"ב, ולמזמין לא תעמוד כל טענה כנגד החברה בעניינים אלו.

כמו כן ידוע למזמין כי יכול ובשל ביצוע שדרוגים אל מול חברת התעופה (כגון הוספת כבודה, מושב מועדף, ארוחות וכיו"ב), יידרשו תשלומים וחיובים נוספים. 

בעניין זה, רשאי המזמין לעיין במפרט הטיסה באתר חברת התעופה הספציפית.

8.3. ככל והמזמין ביצע שדרוג באופן ישיר אל מול חברת התעופה, לא תעמוד לו כל טענה כנגד החברה במידה ולא יקבל את אותו השדרוג.

8.4. בכל פניה או בקשה לשדרוג, יש להעביר הודעת דוא"ל לכתובת office@expotours.co.il, בצירוף מלוא מסמכי ההזמנה.

החברה תתייחס לבקשתו של המזמין כאמור בתוך 5 ימי עסקים, ותעדכן את הלקוח בחוזר, בקשר לזמינות ביצוע השדרוג ועלותה.  

9.      אחריות החברה:

9.1. החברה לא תהא אחראית בשום פנים בקשר עם ביטול ו/או שינוי לא צפוי של הזמנתם, אם בשל  אילוציהם השונים של ספקי השירות, מדינת היעד וכיו"ב, ואם בשל כח עליון ומצבים שאינם בשליטת החברה, ולמזמין לא תעמוד כל תביעה ו/או טענה בשל כך כנגד החברה.

9.2. כמו כן החברה לא תהא אחראית בעניין נזקים מכל סוג שהוא, שייגרמו, ככל וייגרמו, למשתמש באתר ו/או למזמין ו/או למי מטעמם כתוצאה משימוש בתכני האתר ו/או מהתקשרות עם החברה.

9.3. החברה לא תישא באחריות מכל סוג ומין שהוא בגין נזקים שייגרמו חו"ח למזמין, בעקבות שירות שקיבל באופן ישיר או באופן עקיף מהחברה, לרבות אך לא רק, בגין מחלות, נזק למיטלטלין, נזקי גוף, העלולים להיגרם בין היתר במהלך הטיסה, בבית המלון, בעת השהייה, בדרך אליה וכיו"ב, לרבות אך לא רק באמצעות גניבה, במהלך אשפוז, אובדן מסמכים, אובדן דרכונים, מטען וכיו"ב.

לעניין זה יודגש כי המזמין מתחייב לרכוש כיסוי ביטוחי מקיף בגין כל האמור לעיל.

9.4. על המזמין האחריות הבלעדית לוודא את פרטי ותנאי הזמנתו מאת הספקים השונים (חברות תעופה, בתי מלון, השכרת רכב וכיו"ב).

החברה לא ערבה לכך כי מתקני בתי המלון עובדים ופועלים כסדם.

החברה לא ערבה לכך כי המזמין ישהה בחדר בית המלון אותו הזמין.

10.   כללי:

10.1.  כל משתמש באתר החברה מוזמן לעיין בכללי מדיניות הפרטיות, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאיה.

10.2.  כל סכסוך שיתגלע בקשר להסכם זה, יהא נתון לשיפוטו של בית המשפט המוסמך במחוז המרכז. 

10.3.  ראיה על כל משתמש באתר ו/או מזמין ו/או לקוח, כי קרא את תוכנו של הסכם זה, הבין אותו במלואו וקיבל עליו את תנאיו.

10.4.  החברה, אשר חרטה על דגלה מצוינות ללא פשרות, מאחלת ללקוחותיה כי יעמיקו ויעשירו את אופקיהם על הצד הטוב ביותר בהשתלמויות ובכנסים המקצועיים.